Available courses

                                


     Проект BG05M9OP001-1.057-0066-C01 „Повишаване на професионалните и ключови знания и умения, чрез дистанционна форма на обучение на заетите лица в "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД“, финансиран от ОПРЧР, Европейския съюз и Европейския социален фонд.2


Проект BG05M9OP001-1.057-0066-C01 „Повишаване на професионалните и ключови знания и умения, чрез дистанционна форма на обучение на заетите лица в "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД“, финансиран от ОПРЧР, Европейския съюз и Европейския социален фонд.3