Available courses

Договор № BG05M9OP001-1.057-................

 „Подобряване уменията на заетите лица във ............................ ,

съфинансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с подкрепата на ЕС чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg