ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕКСТРИЙМ“

към фирма „Екстрийм 7“ ЕООД

Лицензиран професионален консултант в управлението и развитието на човешките ресурси.

 • Основните цели на Центъра са:
 1. Осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 2. Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура;
 3. Развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия;
 4. Осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;
 5. Формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот и в съответствие с приоритетите на България за насърчаване на предприемачеството и професионалното обучение в областта на хранителната индустрия, туризма, хотелиерството, ресторантьорството, здравеопазването, селското стопанство, земеделието, биоземеделието и строителството.
 6. Създаване на Система за валидиране на знания, компетенции и

професионална квалификация, придобита чрез неформално и

самостоятелно учене, посредством дистанционно обучение.

 1. Осигуряване на качествено обучение по професиите на центъра и превръщането му в притегателен и привлекателен център за всеки,

който иска да получи професионални знания и умения по съответната специалност.

 • Основните задачи на Центъра са чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация да се осигури:
 1. Професионална квалификация на заети лица, позволяваща им:
 2. запазване на съществуващото работно място;
 3. повишени възможности за кариера на работното място;
 4. професионална мобилност чрез реализация в друга професия;
 5. Професионална квалификация на безработни лица, позволяваща им:
 6. усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия за повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда;
 7. придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия за успешна реализация на пазара на труда;
 8. придобиване на знания и умения за стартиране на стопанска дейност, самостоятелно или в съдружие;
 9. Професионална квалификация за мениджъри на микро, малки, средни и големи предприятия за придобиване на нови и усъвършенстване на притежаваните знания и умения за повишаване производителността и конкурентоспособността на предприятията;
 10. Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато професионално обучение като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;
 11. Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряването на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда.
 12. Създаване на среда за подобряване на общуването, за създаване на екипи за работа и за получаване на консултантска помощ за лица по време и след обучението, както и за други клиенти на центъра.
 • Центърът може да провежда обучения съобразени с ЗПОО и българското законодателство в т.ч по

рамкови програми А, Б, Д и Е

Квалификационните курсове могат да се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение. Формата на обучение се избира от курсистите при подаването на документи за участие в квалификационен курс в съответствие с възможностите, предлагани в учебната документация на курса. Курсистите имат право да променят формата на обучение като подадат молба до Директора на Центъра.

Професионалното обучение се организира в учебни сесии, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. Продължителността на учебния час е:

 1. четиридесет и пет минути – в дневна форма на обучение;
 2. четиридесет минути – във вечерна форма на обучение;
 3. петдесет минути – по учебна и Лабораторна практика;
 4. шестдесет минути – по производствена практика.
 5. продължителността на курсовите може да се адаптира съобразно изменението на законовите изисквания и нуждите на обучението.

 

 • Право на обучение имат всички лица, навършили 16 годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

Кандидатите за обучение в Центъра трябва да отговарят на следните условия:

 1. да имат завършен клас от основното или средното образование, или завършена степен на образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация;
 2. да имат придобита степен на професионална квалификация, изисквана за включване в програма Е;
 3. здравословното състояние на кандидатите да им позволява обучение по професия, която не им е противопоказна по смисъла на Наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с Министъра на образованието и науката. Здравословното състояние се удостоверява с медицинско свидетелство.
 4. Да приемат изискванията и условията за обучение в Центъра.

Кандидатите за обучение подават в Центъра следните документи:

 1. молба-заявление за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;
 2. документи/дипломи, удостоверяващи входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите или копия от тях;
 3. други документи, определени в учебната документация на съответния курс.

Приемането на кандидатите за курсисти се извършва по документи и събеседване, проведено от Директора на Центъра или упълномощено от него лице.

Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика и предварително се указва в одобрените учебни планове и програми.

Оценяването в процеса на обучение е процес за установяване на текущо постигнатите резултати и поставянето на оценка.

 

 

 • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
 1. свидетелство за професионална квалификация;
 2. свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение.

За завършени курсове по компетенции се издава удостоверение за завършен курс.

Съдържанието на документите се определя съгласно Държавните образователни изисквания

 • Лица, обучавани за придобиване за професионална квалификация чрез индивидуална подготовка могат да получат съответните документи, ако имат не по-малко шест месеца трудов стаж по професията при проведено практическо обучение с продължителност, определена от Центъра.

Центърът може да издава свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение и на лица, обучавани от министерства, общини, организации на работодателите, организации на работниците и служителите, отделни работодатели, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от Центъра.

Свидетелство за професионална квалификация се получава от лицата, които имат завършено образование, или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Центърът ще работи с информационната система на НАПОО – всякаква информация от дейността на центъра ще бъде надлежно отразена в информационната система на НАПОО